Sales and Services Offices

Beijing, Nanjing, Jinan, Shijiazhuang, Shenyang, Wuhan, Chongqing, Hefei, Zhengzhou, Nanchang, Shanghai, Guangzhou, Taiyuan, Tianjin, Xiamen, Changchun, Harbin, Chengdu, Guiyang, Xi’an, Hangzhou, Changsha, Nanning, Dalian, Qingdao, Urumchi, Tongliao and other large and medium-sized cities

afridi@Jiudingref.com.pk

Get in touch

divider icon

Feel free to contact us,we are here to at your service by 24/7.

Your Passion is our satisfaction

icon
Pakistan Address

107 Sughra Tower, F-11 Markaz Islamabad | Pakistan